Upphovsrätt
Samtliga bilder på den här hemsidan har tagits av Anders Öberg, om inget annat namn finns vid bilden. De får ej användas till något annat ändamål än att betraktas på Mälarö Skyttes hemsida, utan upphovsrättsinhehavarens tillstånd. Om Annat ändamål önskas, kontakta Anders Öberg. (Webbmaster)
Tag gärna del vad som står att läsa på länken nedan http://sfoto.se/tio-fragor-om-lag-och-ratt